Regulamin Rady Rodziców

         Regulamin Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie dostępny jest poniżej, jak również mogą go państwo pobrać w formacie PDF.

Pobierz...


REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie


ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią :

1.Art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 z późniejszymi zmianami),

2. Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie.

§ 2.

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie“

2. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

§ 3.

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, uchwalanie uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 4.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Muzyczną I stopnia w Goleniowie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

   • Dyrektora Szkoły,
   • Radę Pedagogiczną Szkoły,
   • Samorząd Uczniowski Szkoły.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 5.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie w tym zakresie spraw do innych organów szkoły.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły rozwijającej uzdolnienia muzyczne dzieci uczących się w szkole.

3. Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcję społecznie i nieodpłatnie.

4. Do zadań Rady Rodziców należą:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

c) przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,

d) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami na rzecz podnoszenia poziomu nauczania m. in.:

   • zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,
   • pomoc w organizowaniu zajęć dla uczniów szczególnie zdolnych i uczniów mających trudności w nauce,

e) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś :

   • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły
   • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
   • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

5. Rada Rodziców ma następujące prawa:

a) Opiniowanie planów związanych z pracą szkoły m.in.: (plany wychowawcze, finansowe, innowacji i eksperymentów, realizacji programów nauczania),

b) Opiniowanie opracowanego lub nowelizowanego dla szkoły statutu,

c) Opiniuje powierzenie i przedłużenie funkcji dyrektora szkoły.

d) Przedstawiciele Rady Rodziców zgodnie z ustawą biorą udział w konkursie wyłaniającym dyrektora szkoły.

e) Opiniowanie pracy nauczycieli (ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami),

f) Powinna być informowana na bieżąco o ukazujących się zarządzeniach Dyrektora, uchwałach Rady Pedagogicznej i innych ustaleniach dotyczących działalności szkoły,

g) Występuje do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

6. Przedstawicielami Rady Rodziców reprezentującymi ją na zewnątrz szkoły są:

a) Przewodniczący Rady Rodziców jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik.

b) W przypadku ich nieobecności Rada Rodziców wybiera reprezentantów z pozostałych


ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW.

§ 6.

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Walne Zebranie Rodziców, które stanowią wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok.

2. Zgodnie z art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 z późniejszymi zmianami),

. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego i co najmniej 6 członków, tak aby można było wyłonić spośród nich funkcje: przewodniczącego, vice - przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków Rady. Rada dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu w okresie dwóch tygodni od wyborów.

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu w dwa tygodnie od dnia wyborów.

4. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 7.

Członkowie Rady Rodziców, których dzieci opuściły szkołę w trakcie roku szkolnego zostają zastąpieni przez członków wybranych w drodze wyborów uzupełniających do Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICOW I JEJ ORGANY.

§ 8.

1. W pierwszym terminie Walnego Zebrania Rodziców uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu tego organu tzn. połowy składu wszystkich rodziców.

2. W drugim terminie Walnego Zebrania Rodziców uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu ( Termin zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu).

3. Uchwały/stanowiska Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów i każdorazowo ogłaszane do wiadomości wszystkich rodziców.

4. Uchwały/stanowiska są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za prawidłowe prowadzenie protokolarza Rady Rodziców i protokołów z Walnych Zebrań Rady Rodziców odpowiada sekretarz Rady Rodziców.

5. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

6. Na każdym zebraniu Rady Rodziców sporządza się listę obecności, stanowiącą załącznik do protokołu

 


ROZDZIAŁ V

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW.

§ 9.

1. Wybory do Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, jeżeli na wniosek uczestników zebrania nie zapadnie inna uchwała zmieniająca tryb głosowania na jawne.

2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoja zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowane.

5. Ustala się ramowy porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a) sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za okres sprawozdawczy,

b) sprawozdanie finansowe za roczny okres działania, gdzie dniem zakończenia rozliczenia jest dzień 31 sierpnia każdego roku.

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja programowa,

e) uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym,

f) wybory nowych organów Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW.

§ 10.

1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż co 2 miesiące tzn. 5 razy na rok.

§ 11.

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne co najmniej dwa razy w roku i przed Walnymi Zebraniami Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z członków Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 10 osób. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i być przedstawione Walnemu Zebraniu Rodziców, Radzie Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady; co powinno nastąpić najpóźniej po dwóch tygodniach po odbyciu się Walnego Zebrania Wyborczego Rodziców.


ROZDZIAŁ VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

§ 13.

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 • z dobrowolnych składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
 • z innych źródeł.

§ 14.

1. Fundusz Rady Rodziców jest funduszem autonomicznym niezależnym od Budżetu Szkoły i nie jest również jego uzupełnieniem czy rezerwą. Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, poszczególni nauczyciele mogą wnioskować do Rady Rodziców o środki na wskazany cel.

2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Rada Rodziców.

3.  Z Funduszu Rady Rodziców finansowane są również m.in. nagrody za wyniki w nauce, nagrody w konkursach, upominki na zakończenie roku, Dzień Dziecka,

Mikołajki itp. Z Funduszu Rady Rodziców finansowane są w całości lub w części wyjazdy organizowane przez Radę Rodziców.

4. Do korzystania z Funduszu Rady Rodziców uprawnieni są tylko uczniowie, których rodzice wpłacają składki na Fundusz Rady Rodziców. Zasada ta dotyczy również nagród w konkursach i za wyniki w nauce.

5. Wszelkie ruchomości i nieruchomości zakupione przez Radę Rodziców podlegają inwentaryzacji i są własnością szkoły. Zakupione przez Radę Rodziców ze środków we własnym zakresie przedmioty, materiały przekazuje się szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub odpowiedniej noty księgowej. Jeden egzemplarz otrzymuje szkoła, drugi pozostaje w aktach przy właściwym dowodzie wpłaty. Dowód przekazania powinien uwzględniać ilość i rodzaj przekazywanych przedmiotów, ich cenę jednostkową oraz wartość ogólną. Dyrektor szkoły na obu egzemplarzach dowodu przekazania zamieszcza adnotację o przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów lub materiałów do ewidencji księgowej i inwentarzowej.


 

ROZDZIAŁ VIII

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW.

§ 15.

1. Rada Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.

2. Rada zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

4. Do ewidencji dochodów i wydatków służy uproszczona księga dochodów i wydatków. Przed rozpoczęciem zapisów należy ponumerować każdą stronę księgi, a ogólną ilość stron uwidocznić na początku lub końcu księgi. Stwierdzenie to powinno być dokonane przez przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców.

5. Do księgi dochodów i wydatków wpisuje się wszystkie operacje finansowe w porządku chronologicznym oraz wykazuje stan środków znajdujących się w dyspozycji.

6. Zapisy księgowe powinny być prowadzone w sposób czytelny i trwały. Niedopuszczalne jest pozostawienie niewypełnionych wierszy. Poprawienie błędu następuje poprzez skreślenie błędnej treści, kwoty i wpisanie prawidłowej z umieszczeniem obok podpisu osoby wprowadzającej zmiany.

7. Dokumenty stanowiące podstawę zapisu w księdze dochodów i rozchodów przechowuje się w oddzielnych teczkach, w kolejności zapisów.

8. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady.

9. Rada Rodziców czuwa nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej.

10. We wrześniu na Walnym zebraniu Rodziców przewodniczący Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny.

11. Upoważnieni do konta Rady Rodziców są: przewodniczący, vice-przewodniczący, skarbnik oraz sekretarz. Każda wypłata lub przelew wymaga akceptacji przynajmniej dwóch upoważnionych do konta osób.

12. Przekazywanie czynności skarbnika powinno być dokonane protokolarnie z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną.

 


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

ROZDZIAŁ IX

§ 16.

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców może na Walne Zebranie Rodziców, oraz na swoje posiedzenia regulaminowe zapraszać dyrektora szkoły, przedstawicieli rady pedagogicznej oraz kierownictwo sekcji muzycznych.

2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną–Rada Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

§ 17.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużna o treści „Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie”.

§ 18.

Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Sekretarz Rady Rodziców                                  Przewodniczący/a Rady Rodziców

Goleniów, dnia 5 października 2021r.