Regulamin rekrutacji

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ -  zobacz...

 

UWAGA

Ważna informacja dla kandytadów i ich rodziców

 nabor2024 gol

 

 

Zarządzenie dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie w sprawie rekrutacji na rok 2024/2025 - Pobierz...

nabor2024


 

REGULAMIN REKRUTACJI
Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie

 

Wniosek o przyjęciePobierz...

Zgoda na publikację wizerunku dzieckaPobierz...

 

 

 

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 686).

§ 1.

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 2. Kandydat może ubiegać się o naukę w cyklu sześcioletnim - jeśli w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 2.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają :
   • podanie wraz z kwestionariuszem osobowym ( do pobrania w szkole );
   • świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów zdających do klas wyższych).
 2. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły na dwa dni przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
 3. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza – specjalisty.

§ 3.

 1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminie od 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 2. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust. 1 zespoły rekrutacyjne liczące, co najmniej 3 osoby.

§ 5.

 1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 2. Sprawdzanie uzdolnień muzycznych polega na badaniu każdego dziecka i ocenie wg punktacji od 1 do 25.
 3. Badanie przydatności przebiega dwuetapowo :
   • część pisemna – test Gordona
   • część ustna sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje uzyskanie łącznej oceny ostatecznej minimum 41 pkt. z części pisemnej i ustnej oraz ilość wolnych miejsc w poszczególnych klasach instrumentów.
 5. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaproponować kandydatowi inny instrument niż deklarowany za wiedzą i zgodą rodziców.

§ 6.

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.
 2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 3. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - w terminie do 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.


§ 7.

 1. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.

§ 8.

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie listy sporządzonej przez komisję rekrutacyjną, zawierającej nazwiska kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

§ 9.

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata wg punktacji od 1 do 25.
 5. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ustalonej przez komisję oceny predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 10.

 1.  uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w czasie trwania roku szkolnego w trybie określonym w § 9 ust.2.
 2. Kandydat oprócz dokumentów wymienionych § 2 ust. 1 zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kopię arkusza ocen z poprzedniej szkoły.
 3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.